×
Sąlygos ir taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Svetainė – ši internetinė pirkimo – pardavimo platforma, veikianti adresu www.NeNe.lt, kurioje prisiregistravęs Pardavėjas gali parduoti savo prekes, o prisiregistravęs Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.2. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios bendrosios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos bendrosios Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu šioje Svetainėje susijusios nuostatos.

1.3. Pardavėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.3. punkte numatytus reikalavimus ir prisiregistravęs šioje Svetainėje kaip pardavėjas bei pardavęs prekę(-es).

1.4. Administratorius – šios Svetainės valdytojas (Deimantė Navardauskienė, individualios veiklos pažymos nr. 885554), veikiantis kaip tarpininkas, tarpininkaujantis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sandoryje.

1.5. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.3. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių šioje Svetainėje.

1.6. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per šią Svetainę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Jūs, tai yra Pirkėjas arba Pardavėjas, prekes Internetinėje parduotuvėje galite įsigyti arba parduoti tik sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Jums patvirtinus susipažinimą su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, Jūs įsipareigojate jų laikytis bei jas vykdyti. Bet kuris Pardavėjas turi teisę keisti bei papildyti šias Pirkimo pardavimo taisykles, todėl  kiekvieną kartą prieš užsakydami ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, atidžiai perskaitykite to Pardavėjo, iš kurio pirksite prekes, Pirkimo pardavimo taisykles. Jei Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir (arba) konkretaus Pardavėjo Pirkimo pardavimo taisyklių, arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti šioje Svetainėje.

2.3. Pirkti arba parduoti šioje Svetainėje turi teisę prisiregistravę prie Svetainės sistemos klientai, kurie yra:

2.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.3.3. juridiniai asmenys;

2.3.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.4. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.3.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti arba parduoti Svetainėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.5. Prekybos veikla Svetainėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Svetainėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių, Pardavėjo Pirkimo pardavimo taisyklių ir Svetainės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas (fizinis asmuo) turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos šioje Svetainėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims (verslininkams) ir jų įgaliotiems atstovams.

3.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis ir kitomis Pirkimo pardavimo taisyklėse ir (ar) teisės aktuose numatytomis teisėmis.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Svetainėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Svetainės Administratorių.

4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir (ar) Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

4.4. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

4.5. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes ir nurodyti raštiškai.

Kurjeriui pristačius prekes, Pirkėjas privalo jas patikrinti prie kurjerio, kad įsitikintų, jog prekės pristatytos nesugadintos/nesudaužytos. Negalima leisti kurjeriui išvažiuoti nepatikrinus ar prekės nesugadintos, o jei sugadintos, kurjeris privalo pažymėti defektą ir/ar surašyti aktą. Tuo atveju, jei prekė pristatyta sugadinta – Pirkėjas neturėtų pasirašyti ant kurjerio dokumentų ir prekių nepriimti. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

4.6. Pirkėjas privalo apmokėti prekės grąžinimo išlaidas.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Svetainės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 10.4.1. ir 10.4.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas arba kai Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju 10.6. punkte nurodytu atveju.

5.2. Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti šias Pirkimo pardavimo taisykles, prekių kainas ar pirkimo sąlygas, jas aiškiai ir suprantamai aprašęs savo paskyroje, skiltyje „Parduotuvės politika".

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.2. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas kartu su Administratoriumi įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

6.3. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos, valstybės, trečiųjų asmenų, taip pat Pirkėjo veiksmų. Jei atsiranda Pardavėjo pareiga atlyginti nuostolius, Pirkėjui atlyginami jo patirti ir pagrįsti tiesioginiai nuostoliai, tačiau ne daugiau kaip Pirkėjo atlikto užsakymo kaina.

7. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS

7.1. Jei Pirkėjas ar Pardavėjas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 ir 6 punktuose (atitinkamai) nurodytus įsipareigojimus, Administratorius turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo ar Pardavėjo galimybę naudotis Svetaine arba panaikinti Pirkėjo ar Pardavėjo registraciją. Administratorius neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo ar Pardavėjo nuostolius.

7.2. Administratorius turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui ar Pardavėjui, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Svetainės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų ar Pardavėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį Svetainės veiklos sustabdymą Administratorius informuoja pranešimu Svetainės puslapyje ir (ar) pranešimais Pirkėjų ar Pardavėjų registracijos paskyrose.

7.3. Administratorius turi teisę pakeisti Pirkimo pardavimo taisykles, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Svetaine susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Svetainėje. Pirkėjai ir Pardavėjai apie Pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimus informuojami 17.2. punkte nustatyta tvarka.

8. ADMINISTRATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Administratorius įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui ir Pardavėjui galimybę naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis (registruotis Svetainės sistemoje, įkelti prekių skelbimus, sudaryti prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą, gauti apmokėjimą už užsakymą ir t.t.). Tačiau Administratorius negarantuoja, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Administratorius neatsako už jokius Pirkėjo ar Pardavėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos, valstybės, trečiųjų asmenų, taip pat Pirkėjo ar Pardavėjo veiksmų.

9. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

9.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Svetainėje užsiregistravęs Svetainės sistemoje internetiniu adresu www.NeNe.lt.

9.2. Detalesnį konkrečios prekės aprašymą bei jos įsigijimo sąlygas, Pirkėjas gali peržiūrėti paspaudęs ant prekės pavadinimo ir (ar) paveikslėlio. Kai kurių prekių kiekis yra ribotas, apie tai Pirkėjas informuojamas prekių aprašyme. Tuo atveju, jei Pirkėjas užsakys prekę ir Pardavėjas jos neturės ar prekių likutis bus nepakankamas, susidariusi situacija sprendžiama kaip numatyta Pirkimo pardavimo taisyklių 6.2. punkte.

9.3. Norėdamas įsigyti prekes Pirkėjas atlieka užsakymą Svetainėje, pagal užsakymo lange pateikiamas instrukcijas, prisijungęs prie savo paskyros Svetainėje.

9.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

9.4.1. Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas,

9.4.2. Pirkėjas nurodo informaciją apie prekių pristatymą,

9.4.3. Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą, jei reikia atlieka išankstinį apmokėjimą, ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą ir 

9.4.4. Pardavėjas pranešimu patvirtina, kad Pirkėjo užsakymas suformuotas bei paruoštas ir (ar) perduotas išsiuntimui ar atsiėmimui.

9.5. Pardavėjas iki Sutarties sudarymo Pirkėjui gali siųsti ir kitus patvirtinimus, pavyzdžiui patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ar pan.

9.6. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą Pardavėjas patvirtino. Pardavėjas neprivalo Pirkėjui tiekti užsakyme nenurodytų prekių. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos Pirkėjui Pirkimo pardavimo taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

9.7. Prekių pristatymo terminas ir jo skaičiavimas yra nurodomas Pardavėjo po užsakymo atsiųstame pranešime Pirkėjui. Jei toks pranešimas atskirai nepateikiamas ar kyla kitų neaiškumų, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkimo pardavimo sutarties sudarymo dienos.

9.8. Pardavėjas, net ir gavęs išankstinį apmokėjimą už Prekę, gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas neatitinka reikalavimų prekei įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

9.9. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Svetainės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Svetainės sistemos matyti pirkimo istoriją.

10. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

10.1. Svetainėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) (jei jis taikomas konkrečiu atveju). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

10.2. Po to kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, Svetainėje nurodyta Prekės kaina gali būti keičiama tik kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

10.3. Kai užsakymas yra anuliuojamas iki Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Kai užsakymas yra anuliuojamas po Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, Pardavėjas kartu su Administratoriumi gali atlyginti Pirkėjui jo patirtus ir pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau nei anuliuotame užsakyme nurodyta prekės kaina.

10.4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

10.4.1. naudodamas bankinį pavedimą – tai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti pilną užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į Administratoriaus nurodytą banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

10.4.2. sumokėdamas už prekę grynaisiais pinigais Pirkėjui patogiame banke. Pirkėjui už prekes mokant šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti pilną užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į Administratoriaus nurodytą sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko apmokėjimų sistemoje;

10.4.3. sumokėdamas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas atliekamas kurjerių tarnybos darbuotojui, pristačiusiam prekę Pirkėjui, arba Pardavėjo prekybos salone prekės atsiėmimo metu.

10.4.4. sumokėdamas per įmokų surinkimo partnerį „Paysera" – tai apmokėjimas, naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga, kai pirkėjas iš pirkinių krepšelio saugiai nukreipiamas į savo pasirinktą banką ir atliekamas apmokėjimas. Šiuo būdu galimi ir kiti apmokėjimo variantai: Lietuvos pašte, Perlo terminaluose, prekybos centruose Maxima, SMS žinute ir kt.

10.5. Pirkėjas gali pasirinkti 10.4.3. punkte numatytą mokėjimo už prekes būdą tik tais atvejais, kai Pardavėjas leidžia tokį atsiskaitymo būdą konkrečiai prekei ir kai prekės(-ių) bendra kaina neviršija Pardavėjo nurodytos sumos.

10.6. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 10.4.1 ir 10.4.2 punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Mokėjimas laikomas gautu nuo pinigų įskaitymo į Administratoriaus sąskaitą dienos.

10.7. Kai Pirkėjas pasirenka 10.4.3. punkte numatytą mokėjimo būdą, Pardavėjas, kilus neaiškumams dėl užsakymo formoje pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakymo formoje pateiktu telefono numeriu. Pirkimo pardavimo taisyklių 9.7. punkte nurodytas prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

10.8. Pardavėjas ir Administratorius neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 10.4.1 ir 10.4.2 punktus įvykdymą ir savalaikį įskaitymą į Administratoriaus sąskaitą.

11. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI

11.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Svetainėje, taip pat ji gali būti pateikiam kituose Svetainės informacijos sklaidos kanaluose.

11.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

11.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

11.5. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ir (arba) turimus dovanų čekius.

12. PREKIŲ PRISTATYMAS

12.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:

12.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;

12.1.2. pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų;

12.1.3. pageidavimą prekes atsiimti Pardavėjo nurodytu adresu.

12.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

12.3. Esant poreikiui, t. y. norint užtikrinti Pirkėjui savalaikį prekių pristatymą, Pardavėjas gali įpareigoti savo verslo partnerį pristatyti prekes tiesiogiai Pirkėjui.

12.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

12.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

12.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama kuomet Pirkėjas pasirašo kurjeriui elektroniniame siuntų žymėjimo prietaise, priėmimo faktas užfiksuojamas kurjerių, Lietuvos duomenų bazėje.

12.7. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba elektroniniame kurjerio siuntų skeneryje bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasirašius be pastabų laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų ar prekės defektų nepriimamos. Prašome informuoti prekės Pardavėją (vėliausiai per 24 valandas nuo gavimo momento) apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

12.8. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos kiekvienos prekės puslapyje, skiltyje „Pristatymas ir taisyklės". Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo nustatytas sąlygas.

13. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

13.1. Kiekvienos Svetainėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme.

13.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ar kito prietaiso, kuriame jis peržiūri prekes, ypatybių.

13.3. Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo.

13.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių kokybės garantijos nesuteikia, Pirkėjo – vartotojo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai.

13.5. Konkrečios prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodomas prekių aprašymuose.

13.6. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

14. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

14.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

14.2. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 14.1. punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

14.3. Pirkėjas, siunčia prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų, ar prekės trūkumams šalinti, ar patikrinti, per Pardavėjo nurodytą kurjerį. Tokias prekes, iš anksto susitarus, iš Pirkėjo gali atsiimti ir pats Pardavėjas.

14.4. Jei tai yra įmanoma, Pirkėjui grąžinant nekokybiškas ir (ar) trūkumų turinčias prekes, prašome prekę grąžinti originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje taip, kad ją būtų patogu priimti, taip pat prekę grąžinti su visomis Pirkėjo gautomis komplektinėmis dalimis.

14.5. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

14.6. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

14.6.1.    Prašymą / skundą dėl šioje svetainėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

14.7. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

14.8. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad 14.7. punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ne tik baldai, kilimai, šviestuvai, bet ir supakuotos elektroninės knygos, garso ir vaizdo kūriniai, fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir kitos panašaus pobūdžio prekės, kurios buvo išpakuotos, t. y. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės, nenurodant pagrindo, atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.

14.9. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

14.10. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą, pateikdamas raštu tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, arba pateikdamas aiškų raštišką pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

14.11. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

14.12. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

14.13. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

14.14. Pinigai už prekę grąžinami per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo. Jei prekės grąžinamos ne Pardavėjo veiklos vietoje (paštu, per kurjerį ar pan.), pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu, nepaisant to kaip jis apmokėjo už prekę. Jei prekės grąžinamos Pardavėjo veiklos vietoje (prekių atsiėmimo vietoje), pinigai Pirkėjui gali būti grąžinami pavedimu arba grynaisiais.

14.15. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina (atsisakęs sutarties, grąžindamas nekokybišką prekę ar pan.) tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam negrąžinamos proporcingai užsakytų ir grąžintų prekių kiekiui. Jei įsigyjant kelias prekes, konkrečiai prekei yra priskirta konkreti prekių pristatymo kaina, Pirkėjui, grąžinant tokią prekę, jam konkreti prekės pristatymo kaina negrąžinama.

14.16. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas. Pirkėjui įprastinės prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidos negrąžinamos.

14.17. Pardavėjas gali sulaikyti Pirkėjui jo sumokėtų sumų grąžinimą tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Tokiu atveju Pirkimo pardavimo taisyklių 14.14. punkte nurodyti pinigų grąžinimo terminai yra skaičiuojami nuo atitinkamo patvirtinimo gavimo.

14.18. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnį.

15. ATSAKOMYBĖ

15.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

15.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šios Svetainės sistema.

15.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Svetainės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

15.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

15.5. Nei Pardavėjas, nei Administratorius nėra atsakingas už Svetainėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

15.6. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

16. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Visą privatumo politiką rasite šiame Svetainės puslapyje: https://nene.lt/privatumo-politika/cms/view/9

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 (devyniasdešimt šešios) valandos.

17.2. Svetainės Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus yra informuojama Svetainėje. Pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Pirkėjas, perkantis prekes Svetainėje, ir Pardavėjas, parduodantis prekes Svetainėje, sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Galimybė įsigyti prekes Svetainėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis. Galimybė parduoti prekes Svetainėje sudaroma tik Pardavėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

17.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Svetainėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

17.4. Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Pardavėjo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus.

17.5. Pardavėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Administratoriaus veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Administratoriui ir nurodyti savo reikalavimus.

 

INFORMACIJA VARTOTOJAMS APIE DAIKTŲ ŽUVIMO AR SUGEDIMO RIZIKOS PERĖJIMĄ VARTOTOJUI

Civilinio kodekso 6.3591 straipsnyje, reglamentuojančiame rizikos perdavimą, nurodyta, kad tais atvejais, kai vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (toliau – Direktyva) 20 straipsnyje nurodyta, jog sutarčių, pagal kurias prekiautojas išsiunčia prekes vartotojui, atveju prekių praradimo ar gedimo rizika perduodama vartotojui, kai jis ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes. Kai prekės perduodamos vežėjui, rizika pereina vartotojui, jei vartotojas pavedė vežėjui gabenti prekes, o prekiautojas nesuteikė galimybės pasirinkti tokio pristatymo būdo.