×
Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Nene.lt svetainės (toliau – Svetainė) valdytojas gerbia Jūsų teisę į asmens duomenų apsaugą, todėl šia Svetainės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) siekia aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

1.2. Ši svetainė yra valdoma Deimantės Navardauskienės (individualios veiklos pažymos nr. 885554). Ji yra Jūsų asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis Svetaine, valdytojas.

1.3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei šia Svetainės Privatumo politika.

1.4. Privatumo politika taikoma visų Jūsų asmens duomenų tvarkymui Jums lankantis ir naudojantis Svetaine. Naudodamiesi Svetaine bei pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su ir įsipareigojate laikytis Privatumo politikos nuostatų.

2. SĄVOKOS

2.1. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo).

2.2. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine.

2.3. Paslaugos – Svetainėje siūlomos paslaugos, kurios apima visus ir bet kokius Vartotojo ir/ar Naudotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tiesioginių žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.

2.4. Asmens duomenys – bet kuri informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

2.5. Duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.6. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje).

2.7. Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi.

2.8. Duomenų valdytojas – asmuo, kuris nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. nustato, kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius Asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises ir t. t.

2.9. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Valdytojo pavedimu ir jo instrukcijomis tvarko Asmens duomenis.

2.10. Pažeidimas – Asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

2.11. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto asmens valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais sutinkama, kad būtų tvarkomi su asmeniu susiję Asmens duomenys.

2.12. BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

2.13. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje.

2.14. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

3.1. Svetainės valdytojas renka ir tvarko toliau nurodytus Asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

3.1.1. Registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu.

3.1.1.1. Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), perkate prekes ar paslaugas, talpinate savo sukurtą turinį į Svetainę (pvz. keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas apie Jūsų parduodamas prekes, rašote atsiliepimus apie įsigytas prekes ir kt.).

3.1.1.2. Šiuo tikslu, priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio, yra renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris, pateikta žinutė, IP adresas.

3.1.1.3. Jūsų Asmens duomenis gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime. Bus imtasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti saugų Asmens duomenų tvarkymą.

3.1.1.4. Jūsų Asmens duomenys iš kitų nei Jūs šaltinių šiuo tikslu nebus renkami.

3.1.1.5. Jūsų Asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu šio Sutikimo komercinių pasiūlymų pateikimui pagrindu bus tvarkomi 2 metus nuo Sutikimo suteikimo dienos arba iki Jūsų Sutikimo atšaukimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Sutikimą saugosime dar 1 metus po Sutikime nurodyto duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu.

3.1.2.1. Svetainėje siūloma galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Tai galite padaryti Svetainės apačioje esančiame laukelyje ties „Prenumeruoti naujienlaiškį" suvedę savo elektroninio pašto adresą bei spustelėję „Prenumeruoti" (rodyklės ikonėlę). Jei sutikote gauti mūsų naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą naudosime siųsdami Jums individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus, informaciją apie mūsų organizuojamas akcijas, žaidimus prizams laimėti, Svetainės naujienas, taip pat klientų pasitenkinimo apklausas. Šiuos duomenis saugome ir tvarkome naujienlaiškio siuntimo tikslais.

3.1.2.2. Teisinis duomenų tvarkymo, susijusio su naujienlaiškių siuntimu, pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

3.1.2.3. Kai Svetainės apačioje esančiame laukelyje ties „Prenumeruoti naujienlaiškį" suvedate savo elektroninio pašto adresą bei paspaudžiate „Prenumeruoti" (rodyklės ikonėlę), jūs sutinkate pateikti savo elektroninio pašto adresą ir pasirenkate gauti mūsų naujienlaiškį.

3.1.2.4. Duotą sutikimą Svetainės Valdytojui dėl naujienlaiškio gavimo galite bet kada atšaukti nepatirdami neigiamų pasekmių. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą paspaudus atitinkamą nuorodą kiekviename gautame el. pašto pranešime arba pranešdami apie sutikimo atšaukimą el. paštu info@nene.lt. Gavus sutikimo atšaukimą, mes nedelsiant nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą naujienlaiškių siuntimo tikslu ir naujienlaiškių nebesiųsime. Sutikimo atšaukimas nepadarys poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3.1.2.5. Naujienlaiškių siuntimo tikslu Jūsų Asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma naudojant mūsų pasirinktas priemones, užtikrinančias saugų Asmens duomenų tvarkymą.

3.1.2.6. Jūsų Asmens duomenis gausime iš Jūsų. Naujienlaiškių siuntimo tikslu galime pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie užsiima elektroninių laiškų siuntimu ir pan. Mes imsimės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Asmens duomenų tvarkymą, juos perduodant nurodytiems asmenims.

3.1.2.7. Jūsų Asmens duomenys iš kitų nei Jūs šaltinių šiuo tikslu nerenkami.

4. KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome:

4.1.1. tik turėdami teisėtą Asmens duomenų tvarkymo pagrindą;

4.1.2. tik Privatumo politikoje apibrėžta tvarka ir tik mūsų nustatytų (ir Jums šioje Privatumo politikoje nurodytų), apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;

4.1.3. tik tokia apimtimi, kuri yra būtina ir pakankama šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;

4.1.4. tik tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra tikslūs, o sužinoję apie netikslius Asmens duomenis, jų tvarkymą ribosime;

4.1.5. tokiu būdu, kuris apsaugotų Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, naudodami tinkamas technines ir organizacines priemones;

4.1.6. pavesdami Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tik mūsų įgaliotiems asmenims, įsipareigojusiems užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą.

4.2. Taikome tinkamas saugumo priemones, kad apsaugotume tvarkomus Jūsų Asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto Asmens duomenų tvarkymo. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų Pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai informuosime teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą nuostatomis. Esant poreikiui Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

5. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

5.1. Teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjekto teises:

5.1.1. žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

5.1.2. prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;

5.1.3. prašyti ištaisyti savo Asmens duomenis;

5.1.4. prašyti ištrinti savo Asmens duomenis;

5.1.5. prašyti perkelti tam tikrus savo Asmens duomenis;

5.1.6. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą;

5.1.7. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti mums, kad nesutinkate su savo Asmens duomenų tvarkymu;

5.1.8. atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;

5.1.9. manydami, kad pažeidžiame Jūsų asmens teises, teisės aktų nustatyta tvarka galėsite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.2. Mes Jūsų teises įgyvendinsime, gavę iš Jūsų bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, el. paštu info@nene.lt

5.3. Mes priimame prašymus dėl teisių įgyvendinimo tik jei prašymas užpildytas ir pateiktas rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir jo neįgyvendinsime, jei prašyme bus nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, ar kita Privatumo politikoje, prašymo formoje ar BDAR nurodyta būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Jūsų (atstovo) tapatybei identifikuoti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo, teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, turėsime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

5.4. Pažymime, kad Jūsų vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

5.5. Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma tai padaryti nurodant atsisakymo motyvus per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų iš anksto Jums apie tai pranešant.

5.6. Pažymime, kad tas pačias šiame Privatumo politikos skyriuje numatytas Asmens duomenų subjektų teises turi ir Jūsų atstovaujamas fizinis asmuo bei Jūsų atstovaujamo juridinio asmens vadovai, atstovai ir naudos gavėjai, kurių Asmens duomenis Jūs pateikėte mums vadovaujantis šia Privatumo politika. Jūsų atstovaujamam fiziniam ar juridinio asmens vadovui, atstovui ar naudos gavėjui prieštaraujant, kad mes tvarkytume jų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tvarka, prašome nepildyti, nepasirašyti ir mums neteikti duomenų.

6. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

6.1. Mūsų vardu ir pavedimu Jūsų Asmens duomenis tvarko tik tinkamai apmokyti, Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą užtikrinantys darbuotojai arba patikimi, tinkamai instruktuoti ir kontroliuojami informacinių technologijų paslaugų teikėjai ar Svetainės administratoriai (Jūsų Asmens duomenų Tvarkytojai), be to, tik Asmens duomenų tvarkymo tikslams būtina apimtimi. Mūsų pasitelkti Tvarkytojai Jūsų Asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi mūsų nurodymais. Pasitelktas Tvarkytojas pasitelkti pagalbinius tvarkytojus turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį mūsų sutikimą, nebent šioje Privatumo politikoje ar Tvarkytojo skelbiamuose dokumentuose / taisyklėse yra aiškiai nurodoma kitaip.

6.2. Visais atvejais, teikdami Jūsų Asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų Asmens duomenų teikimui. Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų Asmens duomenys, užtikrina tinkamą apsaugos lygį arba Jūs sutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų perdavimu.

6.3. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami teisės aktų pažeidimus tiriančioms tarnyboms (pvz., ikiteisminio tyrimo institucijoms), teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tretiesiems asmenims, ginantiems mūsų, Jūsų ar visuomenės interesus (pvz., teisininkams, antstoliams), tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžiama vadovaujantis teisės aktais.

6.4. Apie tokį Jūsų ar Jūsų, vadovaujantis šia Privatumo politika pateiktų, kitų fizinių asmenų Asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui.

6.5. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines. Pažymime, jog trečiųjų asmenų svetainių naudojimui, į kuriuos ši Svetainė pateikia nuorodas, taikomos ir tų svetainių privatumo politikos nuostatos, todėl, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, mes neprisiimame atsakomybės už šiuose tinklapiuose pateiktos informacijos turinį ir/ar jų veiklą. Siūlome Jums susipažinti su visų trečiųjų asmenų svetainėse taikomomis privatumo ir/ar asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iškart, kai esate nukreipiami arba, kai paspaudus nuorodą Svetainėje, patenkate į trečiųjų asmenų svetaines. Tokiu atveju, jei nesutinkate su atitinkamų trečiųjų asmenų taikomomis taisyklėmis, patariame nesinaudoti tokių trečiųjų asmenų svetainėmis ir paslaugomis.

7. KOKIE SLAPUKAI IR KAIP NAUDOJAMI SVETAINĖJE

7.1. Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. Svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

7.1.1. Techniniai slapukai. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam Svetainės veikimui. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums Svetainės turinį Jūsų įrenginyje. Be jų negalima sudaryti galimybės naudotis Svetaine visa apimtimi. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų Svetainėje.

7.1.2. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto Svetainės funkcionalumą, padaryti Svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui.

7.1.3. Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami Jūsų neidentifikuojant, t.y. gauname nuasmenintą statistinę informaciją.

7.1.4. Rinkodaros bei pakartotinės reklamos slapukai. Tai slapukai renkantys Jūsų apsilankymo Svetainėje informaciją, kuri vėliau naudojama pakartotinei reklamai demonstruoti internete (įskaitant ir įvairius socialinius tinklus („Facebook", „Linkedin" ir pan.)), vykdyti elektroninės rinkodaros kampanijas, taip pat išmatuojant mūsų rinkodaros veiksmų sėkmingumą. Dauguma šių slapukų yra trečiųjų šalių slapukai (apie juos skaitykite žemiau), kurias mes pasitelkiame rinkodaros/pakartotinės reklamos skleidimo tikslais.

7.1.5. Pirmosios šalies slapukai: tai yra mūsų pačių slapukai.

7.1.6. Trečiosios šalies slapukai: šiuos slapukus pagal susitarimą su mumis pateikia trečiosios šalys.

7.2. Slapukų naudojimas analitikai, rinkodarai bei pakartotinei reklamai

7.2.1. Google Tag Manager

7.2.1.1. Šioje Svetainėje naudojame Google Tag Manager. Google Tag Manager yra Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google”) sukurtas įrankis, kuris leidžia valdyti Svetainėje reklamines tinklapio žymas, kurios padeda naudotis „Google" teikiamu reklamų personalizavimo bei analizės paslaugomis. „Google Tag manager" programa pati savaime nerenka duomenų, tačiau ja tvarkomos ir valdomos žymos tvarko duomenis (slapukų ar panašios technologijos pagalba). Jei šioje Politikoje nustatyta tvarka išjungsite arba apribosite slapukų naudojimą, tai galios ir žymoms, kurios tvarko duomenis.

7.2.1.2. Detalesnę informaciją kaip Google naudoja Jūsų duomenis reklamos vaizdavimo tikslais raiste adresu https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt. „Google" privatumo politika rasite adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

7.2.2. Google Analytics

7.2.2.1. Svetainėje naudojame „Google Analytics" – tinklapio lankytojų naudojimo analizavimo paslaugą, teikiamą „Google". „Google Analytics" – tai „Google" analizės įrankis, kurį naudodami tinklapių ir programų savininkai gali lengviau suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su jų tinklapiais arba programėlėmis. Jis gali naudoti slapukų rinkinį informacijai rinkti ir ataskaitai apie tinklapio naudojimo statistiką sistemoje „Google" pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

7.2.2.2. Jei prieštaraujate slapukų įrašymui į Jūsų įrenginį analizės tikslais, Jūs galite pasinaudoti „Google" suteikiama galimybe įsidiegti dažniausiai naudojamų interneto naršyklių plėtinį, kuris išjungia „Google Analytics" veikimą Jums naršant internete. Plėtinį galite atsisiųsti adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Instaliavus šį plėtinį „Google Analytics" veikimas bus išjungtas visiškai, ne tik šioje Svetainėje.

7.2.2.3. Taip pat informuojame, kad šioje Svetainėje naudojame papildomas „Google Analytics Advertising features" funkcijas „Demografiniai rodikliai ir pomėgiai" bei „Pakartotinė reklama".

7.2.2.4. „Demografiniai rodikliai ir pomėgiai" funkcijos veikimui mes naudojame „Google Analytics" slapukus bei „DoubleClick" slapukus, kad galėtumėme gauti agreguotą ir anoniminę demografinę bei pomėgių informaciją apie Svetainės lankytojus.

7.2.2.5. „Pakartotinė reklama" šios funkcijos pagalba Svetainės lankytojams, kurie lankėsi šioje Svetainėje ir/ar susidomėjo mūsų paslaugomis per reklaminį pranešimą, pakartotinai teikiame mūsų administruojamus reklaminius pranešimus „Google" partnerių tinklapiuose.

7.2.2.6. Jūs turite galimybę išjungti personalizuotą pakartotinės reklamos rodymą pakeisdami nustatymus https://adssettings.google.com.

7.2.2.7. Daugiau informacijos kaip „Google" naudoja Jūsų informaciją reklamos skelbimui https://safety.google/privacy/ads-and-data/?hl=lt.

7.2.3. Google Optimize

7.2.3.1. Šioje Svetainėje naudojame „Google Optimize" paslaugą. „Google Optimize" paslauga naudojama analizuoti Svetainės lankytojų elgesį naudojantis vadinamuoju A/B testavimu. Minėto testavimo esmė yra ta, jog, remiantis nuasmeninta Jūsų naršymo internete informacija, Jums gali būti rodomas šiek tiek skirtingas turinys nei kitiems Svetainės lankytojams. Tai padeda Mums analizuoti bei patobulinti savo Svetainę, atsižvelgiant į nuasmenintą statistinę informaciją, kurią apie Jūsų veiksmus mūsų Svetainėje pateikia „Google". Tam, kad ši paslauga veiktų tinkamai, į Jūsų įrenginį įrašomi statistiniai slapukai.

7.2.4. Facebook-Pixel / Custom Audiences

7.2.4.1. Šioje svetainėje yra naudojama Facebook Inc,. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, USA (toliau - Facebook) teikiama pakartotinės reklamos funkcija „Custom Audiences". Ši funkcija yra naudojama siekiant optimizuoti reklamą, kuri yra rodoma šios Svetainės lankytojams, kai jie naudojasi Facebook socialiniu tinklu. Šiam tikslui pasiekti šioje Svetainėje įdiegta Facebook pakartotinės reklamos žyma. Jums apsilankius Svetainėje, žyma išsaugo informaciją, kad Jūs apsilankėte šioje Svetainėje. Kai prisijungiate prie savo paskyros Facebook, informacija apie Jūsų apsilankymą šioje Svetainėje yra perduodama Facebook. Šios funkcijos veikimo tikslu renkama informacija mūsų atžvilgiu yra anoniminė, t.y. mes negalime Jūsų identifikuoti remiantis šios funkcijos veikimo palaikymui surinkta informacija. Daugiau informacijos apie Facebook teikiamas pakartotinės reklamos paslaugas galite rasti Facebook privatumo politikoje https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs taip pat turite galimybę išjungti Facebook atliekamą pakartotinę reklamą, apsilankę adresu https://www.facebook.com/settings (tam, kad galėtumėte išjungti personalizuotą Facebook reklamą, turite prisijungti prie savo Facebook paskyros).

7.3. Slapukų naudojimo ribojimas bei atsisakymas

7.3.1. Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugumoje interneto tinklapių Jūs galite:

7.3.1.1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;

7.3.1.2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;

7.3.1.3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto tinklapių;

7.3.1.4. blokuoti visų slapukų siuntimą;

7.3.1.5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

7.3.2. Jei nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus, taip pat aukščiau paminėtais būdais išjungti „Facebook" ir/arba „Google" atliekamą pakartotinės reklamos teikimą bei analitikos duomenų rinkimą. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Primename, jog visiškai užblokavus slapukus, daug interneto tinklapių neveiks tinkamai. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: AllAboutCookies.org bei http://www.youronlinechoices.eu. Informacija kaip pakeisti Jūsų naršyklės nustatymus rasite:

7.3.2.1. Internet Explorer

7.3.2.2. Firefox

7.3.2.3. Google Chrome

7.3.2.4. Safari

7.3.2.5. Opera

7.4. Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas.

 Pavadinimas

Slapuko naudojimo tikslas

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Sukūrimo momentas

Techniniai slapukai

 

 

 

 

PHPSESSID

Identifikuoti vartotoją

PHP sesijos identifikatorius

Iki Svetainės lango uždarymo

Įeinant į Svetainę

cookies_accepted

Įsiminti lankytojo slapukų naudojimo sutikimo faktą

Nenaudojami jokie vartotojo duomenys

 

1 metai

Klientui sutikus su slapukų politika

ProductVisitorCookie

Įsiminti lankytojo peržiūrėtas prekes / skelbimus

Užkoduotas prekių / skelbimų sąrašas

90 dienų

Atidarius prekės / skelbimo puslapį

remembertoken

Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio

Užkoduotas vartotojo identifikatorius

10 dienų

Vartotojui prisijungus prie paskyros

remember_affiliate_token

Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio

Užkoduotas vartotojo identifikatorius

10 dienų

Vartotojui prisijungus prie paskyros

uc_id

Prisijungusio vartotojo identifikavimui

Vartotojo identifikatorius

30 dienų

Vartotojui prisijungus prie paskyros

subsription_expire

Įsiminti užsakytų paslaugų galiojimo terminą

Paslaugos galiojimo pabaigos data

3 metai

Užsakius atitinkamą paslaugą

tracking

Įsiminti vartotojo rekomendavimo kodą

Rekomendavimo kodas

3 metai

Inicijavus rekomendavimo funkciją

referrer_tracking

Įsiminti rekomenduotą vartotoją

Vartotojo identifikatorius

3 metai

Inicijavus rekomendavimo funkciją

active-tab

Įsiminti atidarytą kortelę

Kortelės pavadinimas

4 dienos

Atsidarius prekės aprašymą

__stid

Įsiminti bendrinimo funkcijų parametrus

Unikalus identifikatorius

210 dienų

Atsidarius prekės puslapį

__stidv

Įsiminti bendrinimo funkcijų parametrus

Unikalus identifikatorius

210 dienų

Atsidarius prekės puslapį

Analitiniai slapukai

 

 

 

 

_ga

Statistinės informacijos apie naudojimąsi Svetaine rinkimas

IP adresas, unikalus ID numeris. Apskaita vykdoma per Google Analytics.

2 metai

Pirmą kartą atėjus į puslapį

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną Svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus Svetainės puslapius bei informaciją apie Jūsų pasirinkimą dėl buvimo vietos nustatymo.

24 valandos

Pirmą kartą atėjus į puslapį

_gat

Naudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus.

Unikalus identifikatorius.

10 minučių

Įėjimo į puslapį metu

Reklaminiai slapukai

 

 

 

 

CONSENT

Reklaminis

Renka informaciją, kaip naudojatės Svetaine ir kokias reklamas galėjote matyti prieš lankydamasis Svetainėje.

20 metų

Įėjimo į puslapį metu

fr

Reklaminis

Informacija, kuri reikalinga „Facebook" pakartotinės reklamos rodymui

3 mėnesiai

Įėjimo į puslapį metu

_fpb

Reklaminis

Informacija, kuri reikalinga „Facebook" pakartotinės reklamos rodymui

4 valandos

Įėjimo į puslapį metu

_gcl_au

Reklaminis

Naudojamas Google AdSense, vartotojo atpažinimui.

3 mėnesiai

Įėjimo į puslapį metu

8. KAIP KEIČIAME PRIVATUMO POLITIKĄ?

8.1. Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite šiame puslapyje. Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus Svetainėje. Planuodami Privatumo politikos pakeitimus, Jums apie tai iš anksto pranešime Svetainėje ar kitu būdu.

8.2. Jūs įsipareigojate sekti Privatumo politikos pakeitimus. Jei pakeitus Privatumo politiką, Jūs toliau naudojatės šia Svetaine, bus laikoma, kad susipažinote su atnaujinta Privatumo politika (jos pakeitimais) ir įsipareigojate laikytis aktualios Privatumo politikos redakcijos.

8.3. Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, neturite teisės naudotis šia Svetaine.